Главная   Контакты
Авторизация
логотип маленький.jpg
Учебно-научный центр нартоведения и полевой фольклористики АГУ
Ашәҟәы «Аибашьра акорреспондент Кәасҭа Габниа имшынҵа» аӡыргара
04.04.2017

Апрель х8а рзы Гъдоу0а а6ала6ь акультуратъ хан а=ы имюа8ган ашъйъы «Аибашьра акорреспондент Къас0а Габниа имшын7а» аёыргара. Аёыргара иазкыз аи6ъшъара аалыртит А8сны ащъын06арра щ5ьын5ьуаа рырхынщъразы ащъын06арратъ комитет аищабы иха0ы8уаю Гъыгъыца %ьыкырба. Уи иазгъал0еит Нар0дырреи адъынтъи афольклор07аареи рцентр имюа8нагаз ау сари ашъйъы аи6ъыршъаразы акыр ша7анакуа. Ацентр анапхгаюы, А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа апрезидент, академик  Зураб %ьапуа и6ъгылара=ы дазаа0гылеит ацентр ишы0нажьхьо аибашьцъа ргъалашъара6ъа зну аусум0а6ъа. Ищъеит ас еи8ш ийоу ан7ам0а6ъа ран7ара, реи6ъырхара ша0аху. Ашъйъы аи6ъыршъаю ацентр а07аарадырратъ усзую Есма )одуа лажъахъ а=ы дазаа0гылеит Къас0а Габниа иха0ара, иара убас ашъйъы аи6ъыршъашьа аз7аара6ъа ртъы.

Аёыргара=ы и6ъгылеит иара убас, Къас0а Габниа ха0ала дыздыруаз ауаа, ашъйъы консультантс иамоу аибашьра аветеран, агъымшъаразы амедал занашьоу Муса )аниа, агазе0 «Бзы8» аредактор Лаврентии Гъбаз ущъа. Арайа иарбан Къас0а Габниа имшын7а6ъа ирызкны 2009 шы6ъсазы ахатъы телехъа8шра «Абаза» айны ийа7аз ан7ам0а 3ыда. Иа8хьеит амшын7а айынтъи иара ицъащъа6ъа. Аи8ылара ахыркъшам0аз и6ъгылаз Къас0а Габниа и0аацъа  и0абуп щъа рарщъеит ашъйъы а0ыжьра иаззырхиаз, иацхрааз зегьы.


← Назад к списку новостей